Contents No 9, 2018

Mathematics

Martynyuk, A.A.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 9:3-11

Information Science and Cybernetics

Zub, S.S.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 9:12-20
Ustimenko, V.A.
Language: English
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 9:21-27

Mechanics

Bulat, A.F., Krukovskiy, A.P., Krukovska, V.V., Bezruchko, K.A.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 9:28-34
Selivanov, M.F., Chornoivan, Yu.O.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 9:35-41
Semenyuk, N.P., Trach, V.M., Zhukova, N.B.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 9:42-50
Khoroshun, L.P., Levchuk, O.I.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 9:51-63

Physics

Geosciences

Kushnir, A.N., Burakhovich, T.K., Ilyenko, V.A., Dzhaoshvili, V.B.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 9:70-76

Chemistry

Nikitenko, V.N., Kublanovsky, V.S.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 9:87-96

Biology

Vedenicheva, N.P., Al-Maali, G.A., Bisko, N.A., Shcherbatiuk, M.M., Kosakivska, I.V.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 9:97-104

Ecology