Biochemistry

Binding of mAb II-5c to Aα20–78 fragment of fibrinogen inhibits a neoantigenic determinant exposure within Bβ126–135 site of a molecule

1Urvant LP, 1Makogonenko EM, 1Pozniak TA, 1Pydiura NA, 1Kolesnikova IN, 1Tsap PY, 1Bereznitzkiy GK, 1Lugovskoy EV, 1Komisarenko SV. Binding of mAb II-5c to Aα20–78 fragment of fibrinogen inhibits a neoantigenic determinant exposure within Bβ126–135 site of a molecule. 2014 ;(5):149-156.
Section: 

Pages