Chemistry

α,α-Difluoro-β-ketophosphonates on a tetraazamacrocyclic platform: Synthesis and inhibitory activity against protein tyrosine phosphatases

1Khavrienko DI, 1Kobzar OL, 1Shevchuk MV, 1Romanenko VD, 2Kobelev SM, 2Averin AD, 2Beletskaya IP, 1Vovk AI, 1Kukhar VP. α,α-Difluoro-β-ketophosphonates on a tetraazamacrocyclic platform: Synthesis and inhibitory activity against protein tyrosine phosphatases. 2014 ;(9):109-115.
Section: 

Synthesis of core-fluorinated bis(benzoxazine)-containing monomers with 1,4-tetrafluorobenzene or 4,4′-octafluorobiphenylene dioxyphenylene central units

1Kobzar Ya.L, 1Tkachenko IM, 1Shekera OV, 1Shevchenko VV. Synthesis of core-fluorinated bis(benzoxazine)-containing monomers with 1,4-tetrafluorobenzene or 4,4′-octafluorobiphenylene dioxyphenylene central units. 2016 ;(6):79-86.
Section: 

Pages