Chemistry

Increasing the bearing capacity of ethanol as a component of alternative motor fuel: experiments and molecular modeling

1Bozhko Ye.O, 2Yesylevskyy SO, 2Cherniavskyi Ye.K, 1Sheludko Ye.V, 1Piljavsky VS, 1Polunkin Ye.V, 1Bogomolov Yu.I. Increasing the bearing capacity of ethanol as a component of alternative motor fuel: experiments and molecular modeling. 2016 ;(2):79-86.
Section: 

Pages