Як впливають екзогеннi хiмiчнi чинники на активнiсть геному пшеницi? Вивчення з використанням спiввiдношення РНК/ДНК

Мартиненко, ОI
Кириленко, ТК
Степанюгiн, АВ
Плоднiк, ДП
1Говорун, ДМ
1Інститут високих технологій Київського національного університету ім. Тараса Шевченка; Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Київ
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 1:168-173
https://doi.org/10.15407/dopovidi2014.01.168
Розділ: Біохімія
Мова: Українська
Анотація: 

Дослiджено вiдповiдь рослин пшеницi на дiю хiмiчного чинника (метисазон) на рiвнi
реакцiї геному iз залученням спiввiдношення РНК/ДНК. Встановлено диференцiйний
характер функцiонування геному пшеницi в процесi росту за даними спiввiдношення
РНК/ДНК та показниками транскрипцiйної активностi рибосомних генiв. Виявлено
iснування рiзноспрямованих змiн величин спiввiдношення РНК/ДНК та швидкостi рос-
ту листкiв у всiх дослiджуваних рослин, що пiдтверджується наявнiстю негативної
кореляцiї мiж цими параметрами. Запропоновано величину спiввiдношення РНК/ДНК
використовувати для кiлькiсної оцiнки ступеня впливу хiмiчних чинникiв на функцiо-
нальну активнiсть рослинного геному та швидкiсть росту.

Ключові слова: Як впливають екзогеннi хiмiчнi чинники на активнiсть геному пшеницi