Вплив антиагрегантної терапiї на iмунологiчний статус у хворих на уперше виниклу стенокардiю

1Завальська, ТВ
1Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 3:164-167
https://doi.org/10.15407/dopovidi2014.03.164
Розділ: Медицина
Мова: Українська
Анотація: 

Обстежено 42 хворих на уперше виниклу стенокардiю (УВС) вiком вiд 45 до 65 рокiв i 18 клiнiчно здорових людей. Популяцiї i субпопуляцiї лiмфоцитiв визначали за методом моноклональних антитiл, iмуноглобулiни Ig G, Ig A, Ig M та циркулюючi iмуннi комплекси (ЦIК) у плазмi кровi за методом Манчiнi. Результати дослiдження показали, що комбiнацiя клопiдогрелю з аспiрином (аспiгрель) у базиснiй терапiї хворих на УВС є бiльш ефективною порiвняно з базисною терапiєю, яка включала тiльки клопiдогрель, про що свiдчить позитивна динамiка переважної кiлькостi показникiв iмунного статусу хворих. Пiсля проведеного лiкування у хворих на УВС не виявлено повної нормалiзацiї показникiв клiтинного i гуморального iмунiтету, що, можливо, пов’язано з вираженим пригнiченням загальної iмунної вiдповiдi у цiєї категорiї хворих i необхiднiстю пошуку нових лiкарських засобiв.

Ключові слова: Вплив антиагрегантної терапiї на iмунологiчний статус у хворих на уперше виниклу стенокардiю