Ефективнiсть репарацiйних систем ДНК в оптимiзацiї процесу праймування насiння цукрового та кормового буряку

Бубряк, II
Дмитрiєв, ОП
Бубряк, ОА
1Гродзинський, ДМ
Акiмкiна, ТВ
1Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, Київ
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 4:139-147
https://doi.org/10.15407/dopovidi2014.04.139
Розділ: Біологія
Мова: Українська
Анотація: 

Осмопраймування широко використовується для пiдвищення якостi посiвного матерiалу сiльськогосподарських культур. Цей процес може бути значно вдосконалено, якщо вдасться визначити ризики, пов’язанi з перепраймуванням насiння, i знайти надiйнi молекулярнi маркери оптимiзацiї передпосiвних обробок. Проаналiзовано ефекти рiзних режимiв праймування цукрового та кормового буряку на стан ДНК у зародках насiння. Встановлено, що стимулюючi обробки призводять до пiдвищення вмiсту високомолекулярної ДНК у клiтинах за рахунок репарацiї ДНК. Однак пiд час висушування праймованого насiння вiдбувається накопичення деградованої (низькомолекулярної) ДНК, вмiст якої пропорцiйний iнтенсивностi праймування. За спiввiдношенням високомолекулярної та низькомолекулярної ДНК у зародках обробленого насiння можна оцiнювати якiсть праймування i передбачати (в певних межах) ризики перепраймування. Виявлено, що репаративний синтез ДНК у першi години проростання насiння вiдображає iнтенсивнiсть репарацiї пошкоджень ДНК, накопичених пiд час праймування. Ефективнiсть репарацiї в обробленого насiння буряку можна тестувати внесенням додаткових пошкоджень у ДНК клiтин зародкiв шляхом гамма-опромiнення. Потенцiйна здатнiсть репарацiйних систем до вiдновлення вiд таких додаткових ушкоджень ДНК разом iз рiвнем iндукцiї ферменту ДНК-лiгази I може бути надiйним маркером оптимальностi праймування насiння цукрового та кормового буряку.

Ключові слова: Ефективнiсть репарацiйних систем ДНК в оптимiзацiї процесу праймування насiння цукрового та кормового буряку