Синтез фторованих в ядро бiс(бензоксазинових) мономерiв з 1,4-тетрафторбензол або 4,4′-октафторбiфенiл дiоксифенiльними центральними фрагментами

Кобзар, ЯЛ
Ткаченко, IМ
Шекера, ОВ
Шевченко, ВВ
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 6:79-86
https://doi.org/10.15407/dopovidi2016.06.079
Розділ: Хімія
Мова: Російська
Анотація: 

Розроблено спосiб синтезу фторованих у ядро бiс(бензоксазин)вмiсних мономерiв з 1,4-тетрафторбензол або 4,4′-октафторбiфенiл дiоксифенiльними центральними фрагментами шляхом вiдновного амiнування азометинвмiсних бiсфенолiв з наступною конденсацiєю отриманих сполук з параформальдегiдом. Будова синтезованих бензоксазинiв охарактеризована методами 1H, 13C, 19F ЯМР та IЧ спектроскопiї. Отриманi сполуки викликають iнтерес як мономери для синтезу фторованих в ядро полiбензоксазинiв.

Ключові слова: бензоксазини, полiбензоксазини, фторованi в ядро мономери