Першопринципний розрахунок рiвноважного положення та електронних спектрiв домiшок кисню i вуглецю в кремнiї

Горкавенко, ТВ
Плющай, IВ
Макара, ВА
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 6:65-71
https://doi.org/10.15407/dopovidi2016.06.065
Розділ: Матеріалознавство
Мова: Українська
Анотація: 

Проведено ab initio розрахунок рiвноважного положення домiшкових атомiв кисню та вуглецю в надкомiрцi з 64 атомiв кремнiю методом функцiонала густини в узагальненому градiєнтному наближеннi за допомогою пакета програм ABINIT. Показано, що домiшковий атом вуглецю в кремнiї, на вiдмiну вiд кисню, може iснувати в стабiльному та метастабiльному станах. Розрахований кут квазiмолекули Si−O−Si дорiвнює ∼136, а кут квазiмолекули Si−C−Si становить ∼155. Наведено та проаналiзовано електроннi спектри надкомiрки з 64 атомiв кремнiю, що мiстить домiшковi атоми кисню та вуглецю при рiзних положеннях домiшок. Результати розрахункiв проаналiзовано з точки зору можливостi виникнення зонного магнетизму.

Ключові слова: домiшка вуглецю, домiшка кисню, електронна структура, кремнiй