Флюоресцентні характеристики асоціатів еозину Н з катіонними поверхнево-активними речовинами у водно-міцелярних системах Triton X-100

Кловак, ВО
Нечпай, ЛО
Лелюшок, СО
Куліченко, СА
Запорожець, ОА
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 10:74-81
https://doi.org/10.15407/dopovidi2019.10.074
Розділ: Хімія
Мова: Українська
Анотація: 

Досліджено вплив катіонних, неіонних поверхнево-активних речовин (ПАР) та їх сумішей на флюоресцент-ні характеристики розчинів еозину Н. Залежності інтенсивності флюоресценції розчинів еозину Н від концентрації катіонних ПАР (КПАР) (n = 14 ÷ 16) характеризуються наявністю мінімумів на ділянці утво-рення стехіометричних асоціатів еозин : КПАР = 1 : 2 з подальшим виходом на “плато” зі збільшенням концентрації КПАР. Введення до розчинів еозину Н коротколанцюгових КПАР зумовлює появу максимумів молекулярної емісії на ділянці утворення стехіометричних асоціатів. Характер впливу довжини вуг ле вод-невого радикала на інтенсивність флюоресценції барвника вказує на утворення та агрегацію стехіомет-ричних асоціатів еозину Н з КПАР, їх диспергування через стадію утворення субстехіометрич них КПАР-над лишкових асоціатів та солюбілізацію в міцелах при надлишку КПАР. Різниця характеру асоціатів еози ну Н з гідрофобними та помірно гідрофобними КПАР нівелюється в присутності неіонної ПАР Triton Х-100, що забезпечує можливість визначення органічних катіонів різної гідрофобності.

Ключові слова: Triton Х-100, еозин Н, поверхнево-активні речовини, флюоресценція, цетилпіридиній хлориду