Експериментальні спостереження методами МТЗ та МВП локальних геологічних структур Побузького гірськорудного району (Завалля)

Ільєнко, ВА
1Бурахович, ТК
1Кушнір, АМ
1Ширков, БІ
1Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України, Київ
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 1:61-70
https://doi.org/10.15407/dopovidi2020.01.061
Розділ: Науки про Землю
Мова: Українська
Анотація: 

Наведено результати експериментальних спостережень низькочастотного природного змінного електро магнітного поля Землі зовнішнього іоносферно магнітосферного походження, проведених у 2019 р., на тери торії рудного поля Заваллівського родовища Побузького гірськорудного району Українського щита. Після за стосування процедур синхронного оцінювання передавальних операторів МТ/МВ полів за допомогою прог рамного комплексу PRC_MTMV отримано комплексні індукційні параметри для періодів від 60 до 4000 с і амплітудні криві позірного питомого опору та фаз імпедансу для широкого діапазону періодів від 10 до 10000 с. Якісний аналіз експериментальних параметрів показав, що локальні геологічні структури характеризу ється дуже складною будовою в геоелектричному плані. З одного боку, це наявність поверхневої та припо верхневої локальної тривимірності, на що вказують поведінка типерів і низькі значення кривих позірного питомого опору у переважній більшості пунктів спостережень. З іншого боку, це різка зміна течії телурич них струмів, що може бути обумовлено як наявністю локальних тривимірних поверхневих неоднорідностей, викликаних особливим складом гірських порід, так і зонами перетину значної кількості різноспрямованих геологічних розломів, пов’язаних з інтенсивним дробленням порід. Деяка поведінка кривих позірного питомо го опору може пояснюватися впливом близько розташованих регіональних електропровідних структур гли бинного залягання. Відзначено, що основним типом підвищеної електропровідності по площі рудного поля Заваллівського родовища може бути електронний, який пов’язаний з графітизацією значних об’ємів порід гранітного шару і високою зв’язністю. Природу електропровідності таких областей можна пояснити різ ними причинами — від своєрідного формування струмопровідних включень у міжзерновому просторі до ані зотропії тріщинуватості та розшарованості гірських порід.

Ключові слова: аномалії електропровідності., Завалля, магнітоваріацій не профілювання, магнітотелуричне зондування, Побузький гірськорудний район