Авторам

Редакція журналу приймає для публікації повідомлення, що мають мотивоване представлення дійсного члена або члена-кореспондента НАН України з відповідної спеціальності. До статті додається супровідний лист організації, в якій виконано дослідження.

Журнал друкує не більше трьох повідомлень одного автора на рік. Повідомлення дійсних членів та членів-кореспондентів НАН України друкуються без обмежень.

У разі додаткового рецензування та переробки статті датою надходження вважається дата одержання редакцією її остаточного тексту. Прохання редакції про переробку не означає, що стаття прийнята до друку; після переробки вона знову розглядається редколегією. При відмові в публікації роботи редколегія залишає за собою право не повертати автору один екземпляр статті.

Повідомлення публікуються українською, російською або англійською мовою. Автор зазначає рубрику, в якій має публікуватися повідомлення, індекс за Універсальною десятковою класифікацією; свою поштову і електронну адресу, номер телефону.

Адреса редакції:
вул. Терещенківська, 3, 4-й поверх, к. 58
м. Київ, 01601, Україна
тел.: +38 (044) 235–12–16
ел. адреса: DopovidiNANU@gmail.com

Обсяг повідомлення не повинен перевищувати восьми сторінок журналу (включаючи список літератури – до 15 поз., таблиці, рисунки – до 4).

Фізичні величини наводяться в одиницях СІ. Наукова термінологія повинна відповідати "Російсько-українському словнику наукової термінології" (Київ: Наук. думка. – Т. 1–3. – 1994, 1996, 1998).

Резюме (обсягом не більше 1/3 сторінки) подаються українською, російською та англійською мовами з ключовими словами (обов’язково вказати написання прізвищ та ініціалів, назву статті та організації (організацій) трьома мовами, e-mail).

Списки літератури (мовою оригіналу та в перекладі на англійську мову) складаються в порядку посилання в тексті (оформлення літературних джерел див. в останніх номерах журналу). При цитуванні опублікованої в журналі статті необхідно вказувати присвоєний цифровий ідентифікатор об’єкта (doi).

Рукопис та рисунки (на окремій сторінці) слід надсилати у двох екземплярах. Текст має бути набраний через 1,5 інтервала, розмір шрифту 14 пт.

Файл статті подається у форматі .doc, .rtf, .txt. Текст у файлі повинен точно відповідати надрукованому тексту. Рисунки потрібно подавати окремими файлами: фото і складні графіки зберігати у форматі .eps, .tif, .jpg, .bmp, .png, прості графіки можна подавати у .doc або .xls. Для імен файлів використовувати зрозумілі короткі назви, набрані латинськими літерами.

Статті подаються безпосередньо до редакції або надсилаються на електронну пошту dopovidinanu@gmail.com.

Номери журналу викладаються у відкритому доступі щомісяця на сайті http://dopovidi-nanu.org.ua.

Автор може передплатити номер журналу, в якому надруковано його статтю, у відділенні зв’язку "Укрпошти" (індекс 74137), а також у агенції «Укрінформнаука» (e-mail: innovation@nas.gov.ua; тел./факс: +38 (044) 288-03-46).