Contents No 1, 2014

Mathematics

Afanas'eva, O.S.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 1:7-13
Polulyakh, Ye.O.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 1:22-26
Trokhimchuk, Yu.Yu.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 1:33-36

Information Science and Cybernetics

Shevchenko, A.I., Minenko, A.S.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 1:43-46

Mechanics

Gavrylenko, G.D., Matsner, V.I.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 1:47-50

Physics

Bardadym, Y.V., Vilensky, V.O., Gomza, Y.P., Kercha, Yu.Yu., Tkalich, M.G., Zagorny, M.M.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 1:63-71
Zubkova, S.M., Rusina, L.N.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 1:72-80

Materials Science

Geosciences

Gordienko, V.V., Gordienko, I.V., Zavgorodnjaja, O.V.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 1:97-103

Chemistry

Gorobets, M.I., Kirillov, S.A., Gafurov, M.M., Ataev, M.B., Tretyakov, D.O.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 1:125-129
Opanasenko, O.A., Riabov, S.V., Sinelnikov, S.I., Kercha, Yu.Yu.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 1:130-135
Svalyavin, O.V., Svalyavin, M.I., Balya, A.G., Onis’ko, M.Yu., Turov, A.V., Lendel, V.G.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 1:136-141
Shevchenko, V.V., Tkachenko, I.M., Kobzar, Ya.L., Shekera, O.V.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 1:142-147

Biology

Gvozdyak, P.I., Sapura, E.V., Kovalenko, V.F., Bolgova, E.S., Demchyna, V.P.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 1:148-152
Golovan, A.V., Zagorodnya, S.D., Nesterova, N.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 1:153-159

Biochemistry

Koltover, V.K., Labyntseva, R.D., Lul’ko, A.A., Karandashev, V.K., Kosterin, S.A.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 1:160-167
Martynenko, O.I., Kyrylenko, T.K., Stepanyugin, A.V., Plodnik, D.P., Hovorun, D.M.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 1:168-173

Medicine

Efimov, A.S., Tsymbal, T.S.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 1:174-180