Contents No 10, 2014

Mathematics

Borisenko, A.A., Miroshnichenko, S.V.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 10:7-11
Vaneeva, O.O., Zhalij, O.Yu.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 10:12-20
Dixon, M.R., Kurdachenko, L.A., Pypka, A.A.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 10:21-23

Information Science and Cybernetics

Grytsyk, V.V., Tsmots, I.G., Skorokhoda, O.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 10:40-44
Semenov, V.V., Chabak, L.M.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 10:45-50

Mechanics

Shatsky, I.P., Perepichka, V.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 10:63-68

Physics

Vilensky, V.O., Bardadym, Y.V., Gomza, Y.P., Kercha, Yu.Yu.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 10:69-75

Heat Physics

Avramenko, A.A., Kondratieva, E.A., Kovetskaya, M.M., Tyrinov, A.I., Vasilchenko, V.V.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 10:76-81

Materials Science

Geosciences

Voloshchuk, V.M., Voloshchuk, Ja.V.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 10:87-91
Polonsky, A.B., Bazyura, E.A., Sannikov, V.F.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 10:99-105
Shul’ga, T.Ya.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 10:111-115

Chemistry

Kobylinskiy, S.M., Goncharenko, L.A., Lebedev, O.F., Demchenko, V.L., Shtompel, V.I., Riabov, S.V., Kercha, Yu.Yu.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 10:116-122
Lipkovska, N.O., Barvinchenko, V.M., Turov, V.V., Kartel, M.T.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 10:123-130
Makeieva, L.V., Gladyr, I.I., Roznova, R.A., Galatenko, N.A., Zakashun, T.U., Gryzenko, V.P.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 10:131-135
Tarasevich, Yu.I., Kulishenko, O.Yu., Ostapenko, R.V., Kravchenko, T.B.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 10:136-143

Biology

Biochemistry

Isayenkov, S.V., Maathuis, F.J.M.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 10:154-160
Klochko, V.V., Zelena, L.B., Chugunova, K.O., Tsarenko, P.M., Kryuchkova, L.O., Pasichnyk, L.A., Avdeeva, L.V., Pidgorsky, V.S.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 10:161-166

Biophysics

Medicine