Contents No 11, 2014

Mathematics

Babenko, V.F., Babenko, V.V., Polishchuk, M.V.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 11:7-10
Sinel'shchikov, S.D.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 11:22-25

Information Science and Cybernetics

Donets, G.A., Pepelyaev, V.A., Trofymchuk, O.M.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 11:33-39
Iemets, O.O., Barbolina, T.M.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 11:40-45

Mechanics

Malyuga, V.S.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 11:46-52

Physics

Bulavin, L.A., Makhlaichuk, P.V., Khrapatiy, S.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 11:66-71
Miroshnichenko, V.I., Lebedynskyi, S.O.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 11:72-76

Materials Science

Bol'shakov, V.I., Volchuk, V.N., Dubrov, Yu.I.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 11:77-81

Geosciences

Kvasnytsya, V.M., Pavliuk, O.V., Kvasnytsya, I.V., Vysotskyi, B.L., Gurnenko, I.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 11:88-94
Kovalenko, V.A., Vernihorova, Yu.V.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 11:95-102

Chemistry

Boiko, V.V., Kobrina, L.V., Riabov, S.V., Bortnitsky, V.I., Vilensky, V.O., Kercha, Yu.Yu.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 11:116-120
Kamneva, N.N., Mchedlov-Petrossyan, N.O., Kalchenko, V.I.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 11:127-131
Tolstov, A.L., Lobko, E.V., Lebedev, E.V., Matyushov, V.F.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 11:132-138

Biology

Biliavska, L.O., Nesterova, N.V., Povnitsa, O.Yu., Voychuk, S.I., Bobko, T.N.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 11:139-145

Biochemistry

Medicine

Orel, V.E., Shevchenko, A.D., Rykhalskyi, O.Yu., Romanov, A.V., Burlaka, A.P., Lukin, S.N., Venger, E.F., Sydoryk, E.P., Schepotin, I.B.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 11:172-179