Contents No 12, 2014

Mathematics

Babenko, V.F., Kovalenko, O.V.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 12:7-11
Bolotov, D.V.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 12:12-17
Vidybida, A.K.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 12:18-23
Virchenko, N.O., Chetvertak, M.O.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 12:24-28
Gapyak, I.V., Gerasimenko, V.I.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 12:29-35

Information Science and Cybernetics

Azarenkov, N.A., Pignasty, O.M., Khodusov, V.D.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 12:36-43
Polak, M., Ustimenko, V.A.
Language: English
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 12:44-50

Mechanics

Lapshin, E.S., Bulat, A.F., Blyuss, B.A.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 12:58-63
Martynyuk, A.A., Chernetskaya, L.N.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 12:64-70

Physics

Bulavin, L.A., Khrapatiy, S.V., Lebovka, N.I., Vygornitskii, N.V., Pyvovarova, N.S.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 12:71-76

Materials Science

Geosciences

Danylenko, V.A., Skurativskyi, S.I.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 12:91-98
Yakymchuk, M.A.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 12:113-116

Chemistry

Bondarenko, M.A., Strutynska, N.Yu., Zatovsky, I.V., Slobodyanik, M.S.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 12:117-121
Moskvina, V.S., Masich, D.Yu., Khilya, V.P.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 12:122-127
Muts, N.M., Tokaychuk, Ya.O., Boyko, M.O., Demchenko, P.Yu., Gladyshevskii, R.E.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 12:128-133

Biology

Biochemistry

Semenyuta, I.V., Kovalishyn, V.V., Pilyo, S.G., Blagodatnyy, V.N., Trokhimenko, E.P., Brovarets, V.S., Metelitsa, L.A.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 12:152-157

Biophysics

Medicine

Lanovenko, I.I., Berezyuk, O.M.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 12:166-174