Contents No 2, 2014

Mathematics

Gordevskyy, V.D., Sazonova, E.S.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 2:7-12
Kovalev, A.M., Gorr, G.V., Nespirnyy, V.N.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 2:13-19
Makarov, V.L., Romanyuk, N.M.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 2:26-31
Nesterenko, V.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 2:32-37

Information Science and Cybernetics

Mechanics

Physics

Mamunya, Ye.P., Levchenko, V.V., Boiteux, G., Lebedev, E.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 2:79-84
Taran, E.Yu., Kalion, V.A., Kondrat, R.Ya.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 2:85-91

Materials Science

Boshitskaya, N.V., Kushchevskaya, N.F., Baglyuk, G.A., Kurovskii, V.Ya., Goncharuk, D.A.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 2:92-97

Geosciences

Gordienko, V.V., Gordienko, I.V., Zavgorodnjaja, O.V.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 2:98-104
Ivanov, V.A., Shokurov, M.V., Dulov, V.A., Chechina, E.V.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 2:105-110
Mostovoy, V.S., Mostovyi, S.V.
Language: English
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 2:118-123

Chemistry

Strutynska, N.Yu., Zatovsky, I.V., Slobodyanik, M.S., Malyshenko, A.I., Mischanchuk, B.G., Byeda, O.O.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 2:124-128
Turov, V.V., Todor, I.N., Lukianova, N.Yu., Krupskaya, T.V., Ugnivenko, A.P., Chekhun, V.F.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 2:129-135
Shevchenko, V.V., Stryutskii, A.V., Klimenko, N.S., Yakovlev, Yu.V.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 2:136-141

Biology

Boliukh, I.A., Didenko, G.V., Shpak, E.G., Kusmenko, A.P., Lisovenko, G.S., Potebnya, G.P.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 2:146-152

Biochemistry

Borovaya, M.N., Naumenko, A.P., Pirko, Ya.V., Krupodorova, T.A., Yemets, A.I., Blume, Ya.B.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 2:153-159

Medicine