Contents No 3, 2014

Mathematics

Boyko, V.M.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 3:7-12
Kovtonyuk, D.A., Petkov, I.V., Ryazanov, V.I.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 3:13-17
Lebid, V.O., Nizhnik, L.P.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 3:29-35

Information Science and Cybernetics

Shevchenko, A.I., Minenko, A.S., Gololobova, A.S.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 3:51-54

Mechanics

Krupenin, V.L., Myagkohlib, K.B.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 3:64-69

Physics

Mryglod, O.I., Kenna, R., Holovatch, Yu.V., Berche, B.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 3:75-81
Prokhorov, E.D., Botsula, O.V., Reutina, O.A.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 3:82-89

Materials Science

Geosciences

Orlyuk, M.I., Romenets, A.A., Orliuk, I.M.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 3:110-114
Stankevich, S.A., Titarenko, O.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 3:115-118

Chemistry

Konovalova, V.V., Gorobets, S.V., Poloz, E.A., Burban, A.F.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 3:119-125
Kublanovsky, V.S., Nikitenko, V.N., Rudenko, K.P.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 3:126-132
Titov, Yu.A., Belyavina, N.M., Markiv, V.Ya., Slobodyanik, M.S., Chumak, V.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 3:133-139

Biology

Adamchuk-Chala, N.I., Yacenko, V.A., Iutynska, G.O.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 3:140-146
Kulikova, A.D., Andreenko, T.I., Soldatov, A.A.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 3:147-152
Protsenko, I.O., Hovorun, D.M.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 3:153-157

Biochemistry

Medicine