Contents No 4, 2014

Mathematics

Kurdachenko, L.A., Semko, M.M., Atlihan, S.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 4:15-18

Information Science and Cybernetics

Malitsky, Yu.V., Semenov, V.V.
Language: English
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 4:49-55

Mechanics

Physics

Bulavin, L.A., Savenko, V.S., Lebovka, N.I., Soloviev, D.V., Ivankov, O.I., Kuklin, O.I.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 4:70-75
Lavrent'yev, A.A., Shkumat, P.N., Kopylova, E.I., Gabrel'yan, B.V., Sinel'nichenko, A.K., Zavalii, I.Yu., Khizhun, O.Yu.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 4:76-81

Materials Science

Geosciences

Lyalko, V.I., Shportiuk, Z.M., Sibirtseva, O.M., Dugin, S.S.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 4:105-112

Chemistry

Kariaka, N.S., Litsis, O.O., Sliva, T.Yu., Kolomzarov, Yu.V., Minyailo, M.A., Minakova, I.E., Sorokin, V.M., Amirkhanov, V.M.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 4:125-132
Titov, Yu.A., Belyavina, N.M., Markiv, V.Ya., Slobodyanik, M.S., Polubinskii, V.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 4:133-138

Biology

Boubriak, I.I., Dmitriev, O.P., Boubriak, O.A., Grodzinsky, D.M., Akimkina, T.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 4:139-147

Biochemistry

Petrova, G.V., Donchenko, G.V., Klimenko, K.P.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 4:156-161
Pozniak, T.A., Kolesnikova, I.N., Litvinova, L.M., Kostiuchenko, O.P., Urvant, L.P., Khadzhynova, V.E., Lugovskoi, E.V., Komisarenko, S.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 4:162-167

Medicine

Zavalskaya, T.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 4:168-171

Ecology