Contents No 5, 2014

Mathematics

Gerasimenko, V.I., Fedchun, Yu.Yu.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 5:11-18
Yefimushkin, A.S., Ryazanov, V.I.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 5:19-23
Kurdachenko, L.A., Subbotin, I.Ya., Chupordya, V.A.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 5:29-33

Information Science and Cybernetics

Grytsyk, V.V., Bondaruk, A.B., Grytsyk, V.V., Kravets, I.I., Opotyak, Yu.V., Tsmots, I.G.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 5:34-38
Shevchenko, A.I., Minenko, A.S.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 5:45-49

Mechanics

Kaminsky, A.A., Dudyk, M.V., Kipnis, L.A.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 5:50-57
Kubenko, V.D.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 5:58-64

Physics

Bulavin, L.A., Gavryushenko, D.A., Korobko, O.V., Sysoev, V.M., Cherevko, K.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 5:76-82

Materials Science

Nikolyuk, P.K., Yushchenko, A.V., Stasenko, V.A., Nikolaichuk, V.Ya.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 5:83-86

Geosciences

Pustovitenko, B.G., Merjey, E.A.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 5:102-109

Chemistry

Bychkov, K.L., Terebilenko, K.V., Slobodyanik, M.S.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 5:116-120
Demchenko, I.B., Kiseleva, T.A., Narazhajko, L.Ph., Galatenko, N.A.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 5:121-127
Zholobko, O.Yu., Tarnavchyk, I.T., Voronov, A.S., Budishevska, O.G., Kohut, A.M., Voronov, S.A.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 5:128-137

Biology

Kuznietsova, H.M., Lynchak, O.V., Yablonska, S.V., Bachurynska, O.M., Danylov, M.O., Bychko, A.V., Rybalchenko, V.K.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 5:138-142
Tynkevich, Yu.O., Volkov, R.A.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 5:143-148

Biochemistry

Urvant, L.P., Makogonenko, E.M., Pozniak, T.A., Pydiura, N.A., Kolesnikova, I.N., Tsap, P.Y., Bereznitzkiy, G.K., Lugovskoy, E.V., Komisarenko, S.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 5:149-156

Medicine

Pushkarev, V.M., Kovzun, O.I., Pushkarev, V.V., Tronko, M.D.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 5:164-167