Contents No 7, 2014

Mathematics

Koroliuk, V.S., Samoilenko, I.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 7:7-14
Lebedev, E.A., Ponomarov, V.D.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 7:15-23
Mikhailets, V.A., Chekhanova, G.A.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 7:24-28

Information Science and Cybernetics

Kopets, M.M.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 7:48-52

Mechanics

Physics

Roman, V.I., Kupliauskiene, A.V., Borovik, A.A., Zatsarinny, O.I.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 7:76-81

Heat Physics

Khalatov, A.A., Donyk, T.V.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 7:82-85

Materials Science

Galanov, B.A., Valeeva, I.K.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 7:86-94

Geosciences

Eremeev, V.N., Zhukov, A.N., Melnikova, O.N., Sizov, A.A., Chukraev, A.M.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 7:102-108

Chemistry

Samoilenko, T.F., Iarova, N.V., Menzheres, G.Y., Brovko, O.O.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 7:122-126
Strutynska, N.Yu., Livitska, O.V., Slobodyanik, N.S., Zatovsky, I.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 7:127-131
Travinskaya, T.V., Brykova, A.N., Kurdich, I.K., Chevychalova, A.V., Savelyev, Yu.V.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 7:132-139

Biology

Biochemistry

Borovaya, M.N., Naumenko, A.P., Yemets, A.I., Blume, Ya.B.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 7:145-151
Gulevsky, O.K., Akhatova, Yu.S., Sysoev, A.A., Sysoeva, I.V.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 7:152-157

Biophysics

Plodnik, D.P., Voiteshenko, I.S., Hovorun, D.M.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 7:158-164

Medicine

Pilinskaya, M.A., Dibskiy, S.S., Dibskaya, Ye.B., Shvaiko, L.I.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 7:169-175