Contents No 8, 2014

Mathematics

Bolotov, D.V.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 8:7-13
Lebid, M.V., Torbin, G.M.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 8:35-40

Information Science and Cybernetics

Kudin, V.I.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 8:53-56
Skurikhin, V.I., Gritsenko, V.I., Zhiteckii, L.S., Solovchuk, K.Yu.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 8:57-66

Mechanics

Heat Physics

Panin, V.V., Krivoshey, F.A., Bogdan, Yu.A.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 8:72-76

Energetics

Paton, B.E., Klyui, M.I., Korotynsky, O.E., Makarov, A.V., Trubitcyn, Yu.O., Ganus, V.O.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 8:77-84

Geosciences

Osadchy, V.I., Kovalchuk, L.A., Osadcha, N.N.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 8:85-90

Chemistry

Bratychak, M.M., Ivashkiv, O.P., Astakhova, O.T.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 8:97-102
Opanasenko, O.A., Sinelnikov, S.I., Riabov, S.V., Kercha, Yu.Yu.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 8:103-108
Tarasevich, Yu.I., Tryfonova, M.Yu., Marynin, A.I., Dolenko, S.A., Malysheva, M.L.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 8:109-115

Biology

Gryshko, V.M., Syshchykova, O.V., Zenova, G.M., Chernov, I.Yu.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 8:116-122
Lyavrin, B.Z., Kurant, V.Z., Khomenchuk, V.O., Grubinko, V.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 8:123-127

Biochemistry

Biophysics

Glushenkov, A.N., Hovorun, D.M.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 8:133-137

Medicine

Ecology