Contents No 1, 2015

Mathematics

Kotova, O.V., Trigub, R.M.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 1:13-19
Kurdachenko, L.A., Otal, J., Pypka, A.A.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 1:20-24
Lunyov, A.A., Oliynyk, E.V.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 1:25-30

Information Science and Cybernetics

Sergienko, I.V., Lytvyn, O.M., Lytvyn, O.O., Tkachenko, A.V., Gritcai, O.L.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 1:31-35
Shevchenko, A.I., Minenko, A.S.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 1:36-40
Romańczuk-Polubiec, U., Ustimenko, V.A.
Language: English
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 1:41-49

Mechanics

Vovk, I.V., Malyuga, V.S.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 1:50-55
Polyakov, V.L.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 1:56-64

Physics

Energetics

Khalatov, A.A., Severin, S.D., Brodetsky, P.I., Maisotsenko, V.S.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 1:72-79

Geosciences

Danylenko, V.A., Danevych, T.B., Skurativskyi, S.I.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 1:80-85

Chemistry

Znovjyak, K.O., Ovchynnikov, V.A., Sliva, T.Yu., Moroz, O.V., Shishkina, S.V., Amirkhanov, V.M.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 1:104-110
Lukashevich, S.A., Rozhnova, R.A., Galatenko, N.A., Kozlova, G.A.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 1:111-118
Savelyev, Yu.V., Markovskaya, L.A., Akhranovich, E.R., Savelyeva, O.A., Parkhomenko, N.I., Robota, L.P.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 1:119-124
Titov, Yu.A., Belyavina, N.M., Markiv, V.Ya., Slobodyanik, M.S., Polubinskii, V.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 1:125-130

Biology

Biliavska, L.O., Kozyritska, V.E., Kolomiets, Yu.V., Babich, A.G., Iutynska, G.O.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 1:131-137
Vyshnevskyi, I.M., Drozd, I.P., Lypska, A.I., Foursat, A.D.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 1:146-152

Biochemistry

Derevyanchuk, M.V., Grabelnyh, O.I., Litvinovskaya, R.P., Voinikov, V.K., Sauchuk, A.L., Khripach, V.A., Kravets, V.S.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 1:153-158

Biophysics

Anikieieva, M.A., Rozanova, S.L., Kovalenko, S.Ye., Gordiyenko, O.I., Gordiyenko, Ye.O.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 1:159-165

Ecology

Gudkov, D.I., Protasov, A.A., Scherbak, V.I., Dyachenko, T.N., Kaglyan, A.E., Sylaieva, A.A., Pashkova, O.V.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 1:173-179