Contents No 10, 2015

Mathematics

Berezhnyi, M., Radyakin, N.K., Khruslov, E.Ya.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 10:12-16
Kurdachenko, L.A., Pypka, A.A., Semko, N.N.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 10:17-20

Information Science and Cybernetics

Mechanics

Geosciences

Chemistry

Inshina, E.I., Telbiz, G.M., Brei, V.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 10:49-54
Krupskaya, T.V., Siora, I.V., Klymenko, N.Y., Novikova, E.A., Golovan, A.P., Suvorova, L.A., Turov, V.V.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 10:55-63
Pavliuk, O.V., Bezugly, Yu.V., Holovatiuk, V.M., Kashkovsky, V.I.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 10:64-71

Biochemistry

Malyna, A.E., Nesterenko, E.V., Dragan, A.I., Kornelyuk, O.I.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 10:72-76
Mokrosnop, V.M., Polishchuk, A.V., Zolotareva, E.K.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 10:77-84

Biophysics

Tsymbalyuk, O.V., Naumenko, A.M., Nyporko, A.Yu., Davidovska, T.L., Skryshevsky, V.A.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 10:85-92

Medicine

Guda, B.B., Pushkarev, V.V., Zhuravel, O.V., Kovalenko, A.Ye., Pushkarev, V.M., Zurnadzhi, L.Yu., Tarashchenko, Y.M., Tronko, M.D.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 10:93-97