Contents No 11, 2015

Mathematics

Rebenko, A.L., Boluh, V.A.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 11:18-22
Gutlyanskii, V.Ya., Ryazanov, V.I., Yakubov, E.
Language: English
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 11:23-29

Information Science and Cybernetics

Kurgaev, A.F., Grygoryev, S.N.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 11:36-43

Mechanics

Kaminsky, A.A., Kurchakov, E.E.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 11:52-60

Physics

Geosciences

Chemistry

Kobets, S.A., Fedorova, V.M., Pshinko, G.N., Goncharuk, V.V.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 11:82-90
Rozhnova, R.A., Galatenko, N.A., Lukashevich, S.A., Shyrokov, O.D., Levenets, Ye.G.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 11:91-97

Biology

Khaliman, I.A., Anistratenko, V.V., Degtyarenko, E.V.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 11:98-105

Biochemistry

Melnychuck, D.O., Grushchenko, V.A.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 11:106-111