Regional peculiarities of malacofauna in waterbodies of different types of the North-West Azov Sea Coast

TitleRegional peculiarities of malacofauna in waterbodies of different types of the North-West Azov Sea Coast
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2015
AuthorsKhaliman, IA, Anistratenko, VV, Degtyarenko, EV
Abbreviated Key TitleDopov. Nac. akad. nauk Ukr.
DOI10.15407/dopovidi2015.11.098
Issue11
SectionBiology
Pagination98-105
Date Published11/2015
LanguageRussian
Abstract

The study of the species diversity and the distribution of molluscs in fresh and brackish waters of the North-West Azov Sea coast reveals some peculiarities of molluscan associations in the Utlyukskij liman, Eastern part of the Lake Sivash, and rivers of the Northern-West part of the Sea of Azov basin. The hydrological regime of the Utlyukskij liman determines the stable existence and the most complete similarity of malacofauna of this reservoir and the Sea of Azov. The Lake Sivash has considerably impoverished and trivial fauna, while the rivers of the NW part of the Sea of Azov basin demonstrate a wide range of species composition and categories of occurrence of freshwater molluscs. The most transformed so far regional reservoirs are the Northern part of the Utlyukskij liman and the majority of the small rivers of the NW Azov Sea coast. The animal population of the waters of the Eastern Sivash most dynamically responds to sharp fluctuations in salinity and watering through the redistribution of the basic clusters of the fauna of the local and adjacent habitats.

Keywordsdistribution, Eastern Sivash, fauna, molluscs, the Sea of Azov, Ukraine, Utlyukskij liman
References: 
 1. Vorob'yev V. P. Trudy Azovo-Chernomorskogo NII morskogo rybnogo khozyaystva i okeanografii, 1949, 13: 1–193 (in Russian).
 2. Mordukhai-Boltovskoj F. D. Caspian Fauna in the Azov-Black Basin. Moskva-Leningrad: Izdatelstvo AN SSSR, 1960 (in Russian).
 3. Anistratenko V. V., Khaliman I. A., Anistratenko O.Yu. The Molluscs of the Sea of Azov, Kyiv: Nauk. Dumka, 2011 (in Russian).
 4. Antonovskyi O. G., Krutikova O. O. Visnik Zaporizh. Nat. Univ., Zb. nauk. prats', Biol., 2012, No 3: 96–103 (in Ukrainian).
 5. Lubyanov I. P. Zool. zhurn., 1954, 33, No 3: 537–544 (in Russian).
 6. Lubyanov I. P. Small Water Bodies and Their Exploitation in Plain Regions of the Soviet Unio), Moscow, Leningrad: Izdatelstvo AN SSSR, 1961: 354–358 (in Russian).
 7. Polishchuk V. V. Mali vodoymi Ukraine ta pytannya ikh okhorony, Kyiv: Nauk. dumka, 1980: 46–82.
 8. Degtyarenko E. V., Anistratenko V. V. Zbirnik Prats' Zoologichnogo muzeyu, 2011, No 42: 13–57 (in Russian).
 9. Vinogradova Z. A., Vinogradov K. O. Pratsi Institutu gidrobiologii, 1960, No 35: 50–71 (in Ukrainian).
 10. Dyatlov V.N. Zoobentos pseudolitorali i verhnei sublitorali ukrainskih poberezhij Azovskogo morja, Cand. Sci. (Biol.) Dissertation, Odessa: Odesskiy gosudarstvennyy universitet im. I.I. Mechnikova, 1968 (in Russian).
 11. Proskurina E. S., Spichak S. K., Alekseev N. A. Rybnoe khozyaystvo, 1983, No 5: 25–26 (in Russian).
 12. Aleksandrov B. G., Vorob'yeva L. V., Kulakova I. I., Garkusha O. P., Rybalko A. A., Portyanko V. V. Ekologichna bezpeka priberezhnih ta shel'fovyh zon ta kompleksne vykorystannya resursiv shel'fu, 2011, 1, Iss. 25: 362–374 (in Russian).
 13. Marushkina O. O. Zbirnik Prats' Zoologichnogo muzeyu, 2013, No 44: 10–41 (in Ukrainian).
 14. Antonovskyi O. G., Degtyarenko O. V. Aktualni pytannya biologii, ekologii ta khimii, elektronne naukove vydannya, 2009, 1, No 2: 33–45. http://sites.znu.edu.ua/bio-eco-chem-sci/ (in Ukrainian).
 15. Khaliman I. A., Anistratenko V. V., Anistratenko O.Yu. Vestnik Zoologii, 2006, 40, No 5: 397–407 (in Russian).