Contents No 2, 2015

Mathematics

Information Science and Cybernetics

Sergienko, I.V., Lytvyn, O.M., Lytvyn, O.O., Tkachenko, A.V., Gritcai, O.L.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 2:38-43

Mechanics

Kaminsky, A.A.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 2:44-49

Physics

Atamas, N.O., Bulavin, L.A., Brytan, A., Verbynska, G.M.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 2:55-60
Rokhmanova, T.N., Apostolov, S.S., Maizelis, Z.A., Yampolskiy, V.A.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 2:66-71

Materials Science

Zakarian, D.A., Kartuzov, V.V., Khachatrian, A.V.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 2:72-76

Geosciences

Bazykina, A.Yu., Dotsenko, S.F.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 2:77-82
Karly, Z.V., Syomka, V.O., Bondarenko, S.M., Stepanyuk, L.M.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 2:83-88
Kushnir, S.V., Kozak, R.P., Kost', M.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 2:89-95
Pustovitenko, A.A., Pustovitenko, B.G.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 2:102-109

Chemistry

Kernosenko, L.A., Nikovskaya, G.N., Hodinchuk, N.V., Panko, A.V.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 2:110-116
Prytula, A.Yu., Trush, V.A., Sliva, T.Yu., Litsis, O.O., Nedilko, S.G., Amirkhanov, V.M.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 2:117-122
Savelyev, Yu.V., Akhranovich, E.R., Markovskaya, L.A., Yanovych, I.V., Dmitrieva, T.V.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 2:123-129
Titov, Yu.A., Belyavina, N.M., Markiv, V.Ya., Slobodyanik, M.S., Polubinskii, V.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 2:130-136

Biology

Burlaka, O.M., Pirko, Ya.V., Smertenko, P.S., Kolomys, O.F., Glazunova, V.O., Konstantinova, T.E., Yemets, A.I., Blume, Ya.B.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 2:137-144

Biochemistry

Tkachuk, V.V., Levchenko, S.M., Rebriev, A.V., Tkachuk, L.V., Chernykh, S.I., Tkachuk, Z.Yu.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 2:158-164