Contents No 3, 2015

Mathematics

Borisenko, A.A., Drach, K.D.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 3:11-16
Gerasimenko, V.I., Kornienko, A.G.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 3:17-23
Grushka, Ya.I.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 3:24-31

Information Science and Cybernetics

Mechanics

Karnaukhov, V.G., Kozlov, V.I., Karnaukhova, T.V.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 3:45-49

Physics

Valter, A.A., Dikiy, N.P., Dovbnia, A.N., Eremenko, G.K., Liashko, Yu.V., Storizhko, V.Ye.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 3:57-64

Materials Science

Zasimchuk, E.E., Turchak, T.V., Baskova, O.I., Tarasenko, L.V., Gatsenko, A.S.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 3:65-74

Geosciences

Burakhovych, T.K., Kushnir, A.M., Shyrkov, B.I.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 3:81-86
Dubovenko, Yu.I.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 3:87-93
Fedorovsky, A.D., Sokolovska, A.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 3:100-106

Chemistry

Hodyna, D.M., Kobrina, L.V., Kalashnikova, L.E., Metelytsia, L.O., Rogalsky, S.P., Tarasyuk, O.P., Riabov, S.V., Laptiy, S.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 3:107-113
Kartel, M.T., Ivanov, L.V., Lyapunov, O.M., Nardid, O.A., Okotrub, A.V., Kirilyuk, I.A., Cherkashina, Ya.O.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 3:114-121
Pavliuk, O.V., Holovatiuk, V.M., Bezugly, Yu.V., Kashkovsky, V.I.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 3:127-134

Biology

Shpakova, N.M., Nipot, E.E., Shapkina, O.A., Semionova, E.A., Orlova, N.V.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 3:142-147

Biochemistry

Derevyanchuk, M.V., Litvinovskaya, R.P., Sauchuk, A.L., Khripach, V.A., Kravets, V.S.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 3:148-151
Skorobogatov, O.Yu., Zhukov, I.Yu., Tkachuk, Z.Yu.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 3:157-160