Contents No 5, 2015

Mathematics

Zelinskii, Yu.B., Vyhovs'ka, I.Yu., Stefanchuk, M.V.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 5:15-20
Kurdachenko, L.A., Pypka, A.A., Subbotin, I.Ya.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 5:21-25

Information Science and Cybernetics

Kopets, M.M.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 5:35-39

Mechanics

Girin, O.G.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 5:47-54

Physics

Valter, A.A., Storiszko, V.Ye., Andreev, A.V., Pavljuk, V.N., Pisansky, A.I.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 5:61-70

Heat Physics

Slesarenko, A.P., Demyanchenko, O.P., Safonov, M.O.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 5:71-76

Materials Science

Boshytska, N.V., Fedorenko, Ju.A., Protsenko, L.S., Budilina, O.N., Bondar, V.V., Uvarova, I.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 5:77-82

Geosciences

Kozlenko, M.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 5:90-95

Chemistry

Bratychak, M.M., Ivashkiv, O.P., Astakhova, O.T.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 5:119-124
Zakharchenko, B.V., Khomenko, D.M., Doroschuk, R.O., Lampeka, R.D.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 5:125-129
Laguta, I.V., Stavinskaya, O.N., Dzyuba, O.I., Ivannikov, R.V.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 5:130-137
Strutynska, N.Yu., Livitska, O.V., Zatovsky, I.V., Slobodyanik, M.S.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 5:138-143

Biology

Solonenko, A.M., Maltseva, I.A., Khromyshev, V.O.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 5:154-157

Biochemistry

Kopich, V.M., Kharchenko, O.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 5:158-164

Medicine