Contents No 6, 2015

Mathematics

Korobov, V.I., Revina, T.V.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 6:13-18

Information Science and Cybernetics

Redko, V.N., Bui, D.B., Puzikova, A.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 6:24-29

Mechanics

Grinchenko, V.T., Kayan, V.P.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 6:37-45
Khoroshun, L.P.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 6:56-67

Physics

Energetics

Khalatov, A.A., Borisov, I.I., Dashevsky, Y.Y., Pachomov, M.A., Terechov, V.I.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 6:74-82

Materials Science

Shevchenko, O.M., Maksimova, G.A., Danilenko, N.I., Kovylyaev, V.V., Firstov, S.A.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 6:83-91

Geosciences

Vernyhorova, Yu.V., Kovalenko, V.A.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 6:92-100

Chemistry

Terebilenko, K.V., Kyselov, D.V., Odynets, I.V., Slobodyanik, M.S.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 6:123-129

Biology

Biochemistry

Babenko, L.M., Shcherbatiuk, M.M., Kosakivska, I.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 6:147-153

Medicine

Lyzogub, V.G., Zavalskaya, T.V., Bogdan, V.V., Zhornichenko, D.M.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 6:167-174

Ecology

Kovalchuk, O.M., Emelyanov, I.G.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 6:175-180