Contents No 7, 2015

Mathematics

Information Science and Cybernetics

Lyashko, S.I., Gryshchenko, O.Yu., Fedorova, V.S., Zagorodnya, G.O.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 7:32-38

Mechanics

Selivanov, M.F.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 7:62-69

Physics

Savkina, R.K., Smirnov, A.B.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 7:70-78

Energetics

Bilecky, V.S., Krut', O.A.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 7:79-84

Geosciences

Gordienko, V.V., Gordienko, I.V., Zavgorodnjaja, O.V.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 7:85-90
Usenko, O.V.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 7:99-104
Shevchuk, O.A.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 7:105-109

Chemistry

Bulavko, G.V., Ishchenko, A.A.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 7:110-115

Biology

Biochemistry

Dragovoz, I.V., Leonova, N.O., Zelena, L.B., Rebriyev, A.V., Avdeeva, L.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 7:129-135
Plohovska, S.G., Zaslavsky, V.A., Yemets, A.I., Blume, Ya.B.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 7:136-142

Medicine

Pilinskaya, M.A., Dibskiy, S.S., Dibskaya, Ye.B., Shvayko, L.I., Sushko, V.A.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 7:143-149

Ecology

Seminska, O.O., Kucheruk, D.D., Balakina, M.M., Goncharuk, V.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 7:150-156