Contents No 8, 2015

Mathematics

Virchenko, N.O., Chetvertak, M.O.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 8:7-12

Mechanics

Vovk, I.V., Matsypura, V.T.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 8:28-34
Kaminsky, A.A., Selivanov, M.F.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 8:43-50
Nikitina, N.V.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 8:64-71

Physics

Bulavin, L.A., Melnyk, I.A., Goncharuk, A.I., Klepko, V.V., Lebovka, N.I., Lysenkov, E.A.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 8:72-78
Roman, V.I., Kupliauskiene, A.V., Borovik, A.A.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 8:79-83

Materials Science

Plyushchay, I.V., Makara, V.A., Plyushchay, A.I., Volkova, T.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 8:84-88

Geosciences

Lyalko, V.I., Vorobiev, A.I., Geykhman, A.M.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 8:89-94
Usenko, O.V.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 8:100-105

Chemistry

Kysil, A.I., Moskvina, V.S., Turov, A.V., Voitenko, Z.V., Khilya, V.P.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 8:106-114

Biology

Biliavska, L.O., Povnitsa, O.Yu., Zagorodnya, S.D., Nesterova, N.V., Shamara, Y.B., Naumenko, K.S.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 8:115-121
Burlaka, O.M., Pirko, Ya.V., Yemets, A.I., Blume, Ya.B.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 8:122-130
Pylypchuk, O.P., Domina, E.A.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 8:131-136

Ecology

Sheyko, O.A., Sherbatiuk, M.M., Krupa, N.M., Kosakivska, I.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 8:137-144