Contents No 9, 2015

Mathematics

Nessonov, N.I.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 9:7-12

Information Science and Cybernetics

Mechanics

Kotelnikova, A.S., Nikishov, V.I.
Language: English
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 9:54-58

Physics

Zasimovich, I.N., Klimenko, E.V., Starovojtova, L.N., Naumovets, A.G.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 9:59-66

Geosciences

Burmin, V.Y., Shumlianska, L.O.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 9:67-73
Kendzera, O.V., Ostrovnoy, A.N., Tsvetkova, T.A.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 9:74-78

Chemistry

Moskvina, V.S., Shablykina, O.V., Ishchenko, V.V., Khilya, V.P.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 9:79-83

Biology

Sakhno, L.O., Komarnitskii, I.K., Kuchuk, M.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 9:84-90

Biochemistry

Kostiuchenko, O.P., Kolesnikova, I.M., Lugovskoy, E.V., Komisarenko, S.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 9:91-97
Kopich, V.M., Kharitonenko, G.I., Skaterna, T.D., Kharchenko, O.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 9:98-104
Kretynin, S.V., Bondarenko, O.M., Kravets, V.S., Khripach, V.A., Kukhar, V.P.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 9:105-112

Medicine

Orel, V.E., Shevchenko, A.D., Rykhalskyi, O.Yu., Romanov, A.V., Orel, I.V., Lukin, S.N., Burlaka, A.P., Venger, E.F.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 9:113-121

Ecology