Contents No 1, 2016

Mathematics

Bakhtina, G.P., Dvorak, I.Y., Denega, I.V.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 1:7-11
Makarov, V.L., Demkiv, I.I.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 1:12-18

Information Science and Cybernetics

Mechanics

Chernyshenko, I.S., Komarchuk, S.M., Maksimyuk, V.A., Storozhuk, E.A.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 1:34-40

Physics

Heat Physics

Geosciences

Kendzera, O.V., Tripolski, A.A., Pigulevsky, P.I., Gurova, I.Y., Shcerbina, S.V.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 1:65-70

Chemistry

Tolstov, A.L., Malanchuk, O.N., Klymchuk, D.A., Matyushov, V.F., Lebedev, E.V.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 1:74-80

Biology

Krasnoperova, E.E., Isayenkov, S.V., Karpov, P.A., Yemets, A.I., Blume, Ya.B.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 1:81-91

Biochemistry

Khomochkin, A.P., Semenikhin, A.V., Zolotareva, E.K.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 1:92-98

Biophysics

Medicine

Guda, B.B., Pushkarev, V.M., Zhuravel, O.V., Kovalenko, A.Ye., Pushkarev, V.V., Tarashchenko, Y.M., Zurnadzhy, L.Y., Kovzun, O.I., Tronko, M.D.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 1:105-109

Ecology

Dulneva, T.Yu., Chirkova, K.M., Kucheruk, D.D., Goncharuk, V.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 1:110-116