Contents No 10, 2016

Mathematics

Kashpur, O.F., Khlobystov, V.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 10:10-14
Salimov, R.R., Klishchuk, B.A.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 10:22-27

Information Science and Cybernetics

Kurgaev, A.F., Grygoryev, S.N.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 10:28-34

Mechanics

Physics

Geosciences

Osadchiy, V.I., Osadcha, N.N., Kovalchuk, L.A., Skrynyk, O.Y.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 10:60-66

Chemistry

Moskvina, V.S., Shilin, S.V., Khilya, V.P.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 10:73-77

Biology

Vivcharyk, M.M., Ilchenko, O.O., Levchenko, S.M., Tkachuk, Z.Yu.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 10:78-83

Biophysics

Vasylenko, I.V., Yakovenko, A.V., Yefremenko, D.S., Telegeeva, P.G., Dybkov, M.V., Telegeev, G.D.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 10:88-93

Ecology

Deremeshko, L.A., Kucheruk, D.D., Balakina, M.M., Goncharuk, V.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 10:94-98