Contents No 2, 2016

Mathematics

Yefimushkin, A.S., Ryazanov, V.I.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 2:13-16
Makarov, V.L., Demkiv, I.I.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 2:17-24

Information Science and Cybernetics

Mechanics

Physics

Poyda, A.V., Zavdoveev, A.V., Poyda, V.P., Bryukhovetskiy, V.V., Milaya, D.E.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 2:54-61

Materials Science

Shevchenko, O.M., Kulak, L.D., Datskevich, O.V., Kuzmenko, N.N., Khomenko, G.E., Firstov, S.A.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 2:62-68

Geosciences

Chemistry

Bozhko, Ye.O., Yesylevskyy, S.O., Cherniavskyi, Ye.K., Sheludko, Ye.V., Piljavsky, V.S., Polunkin, Ye.V., Bogomolov, Yu.I.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 2:79-86
Strizhak, A.V., Komarov, I.V., Kornilov, M.Yu., Khilya, V.P.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 2:87-95
Titov, Yu.A., Slobodyanik, M.S., Chumak, V.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 2:96-100

Biology

Zinchenko, V.D., Golovina, K.N., Goriacha, I.P., Volovelskaya, E.L.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 2:101-107

Biochemistry

Horiunova, I.I., Krasylenko, Yu.A., Yemets, A.I., Blume, Ya.B.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 2:108-115