Contents No 3, 2016

Mathematics

Kurdachenko, L.A., Otal, J., Pypka, A.A.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 3:14-18

Information Science and Cybernetics

Serebriakova, S.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 3:32-37

Mechanics

Materials Science

Papirov, I.I., Stoev, P.I., Pikalov, A.I., Emlyaninova, T.G.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 3:48-54

Geosciences

Melnichenko, T.A., Vorobiev, A.I., Geykman, A.M.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 3:55-60
Naumko, I.M., Pavlyuk, M.I., Svoren', Yo.M., Zubyk, M.I.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 3:61-68

Chemistry

Belyakova, L.A., Belyakov, V.N., Vasilyuk, S.L., Shvets, O.M.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 3:69-77
Lysenko, L.L., Mishchuk, N.A., Shen, A.E., Rynda, E.F.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 3:78-85
Khimach, N.Yu., Polunkin, I.V., Filonenko, M.M., Melnykova, S.L.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 3:86-92

Biology

Biophysics

Medicine

Ecology

Kornilovych, B.Yu., Koshyk, Y.I., Kovalchuk, I.A., Khlopas, O.O., Bashchak, O.E.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 3:113-120