Contents No 5, 2016

Mathematics

Information Science and Cybernetics

Knopova, V.P., Kulik, A.M.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 5:22-29

Mechanics

Kaminsky, A.A., Selivanov, M.F., Chornoivan, Y.O.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 5:36-42

Physics

Materials Science

Boshytska, N.V., Fedorenko, Ju.A., Protsenko, L.S., Budylina, O.N., Kaplunenko, N.V., Uvarova, I.V., Boshytskyy, K.Ju., Lesyn, V.G.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 5:67-73

Geosciences

Shatalov, N.N.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 5:74-79

Chemistry

Goncharuk, V.V., Saprykina, M.N., Bolgova, E.S.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 5:80-84
Kariaka, N.S., Trush, V.A., Smola, S.S., Fadeyev, E.M., Odynets, I.V., Sliva, T.Yu., Amirkhanov, V.M.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 5:85-94
Ushchapivska, T.I., Zatovsky, I.V., Slobodyanik, M.S., Kuzmin, R.M.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 5:95-100

Biology

Gryshko, V.M., Artiushenko, T.A., Boldizsár, A., Kocsy, G.
Language: English
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 5:110-116

Biochemistry

Nikolaienko, T.V., Nikulina, V.V., Petruk, N.A., Prysyazhnyuk, A.I., Scachkova, O.V., Borovaya, M.N., Pirko, Ya.V., Garmanchuk, L.V., Tolstanova, G.M., Yemets, A.I.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 5:117-124

Medicine

Simonov, P.V., Kovalyova, D.O., Busko, T.O., Dmytrenko, O.P., Kulysh, M.P., Zabolotniy, M.A., Kuzmenko, M.O., Chekman, I.S.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 5:125-131