Contents No 7, 2016

Mathematics

Grushka, Ya.I.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 7:14-21
Dixon, M.R., Kurdachenko, L.A., Semko, N.N.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 7:22-26

Information Science and Cybernetics

Mechanics

Gorodetska, N.S., Shcherbak, T.M., Nikishov, V.I.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 7:49-55
Kaminsky, A.A., Kipnis, L.A., Polischuk, T.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 7:56-61

Physics

Materials Science

Grigorenko, G.M., Kostin, V.A., Golovko, V.V., Zhukov, V.V.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 7:70-77

Geosciences

Lukin, A.E., Gaphich, I.P.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 7:86-94

Chemistry

Kazakova, O.A., Dovgan, R.S., Syrova, G.O., Zahorodnyi, M.I., Chekman, I.S.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 7:95-99
Tkachenko, I.M., Kobzar, Ya.L., Kravchenko, V.V., Shekera, O.V., Shevchenko, V.V.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 7:100-106

Biology

Medicine

Guda, B.B., Pushkarev, V.M., Zhuravel, O.V., Pushkarev, V.V., Kovalenko, A.Ye., Tarashchenko, Y.M., Tronko, M.D.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 7:120-124