Contents No 8, 2016

Mathematics

Semochko, N.S., Chyzhykov, I.E.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 8:12-18
Tantsiura, M.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 8:19-25

Information Science and Cybernetics

Kussul, N.N., Shelestov, A.Yu., Lavreniuk, M.S., Butko, I.N.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 8:26-32

Mechanics

Grabovskyi, P.A.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 8:40-45

Physics

Geosciences

Stepanyuk, L.M., Syomka, V.O., Kurylo, S.I., Donskoy, N.A., Bondarenko, S.M., Dovbush, T.I.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 8:79-84

Chemistry

Tkachenko, I.M., Kobzar, Ya.L., Sidorenko, A.V., Shekera, O.V., Shevchenko, V.V.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 8:92-100

Biology

Babenko, L.M., Skaterna, T.D., Kosakivska, I.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 8:101-108

Biochemistry

Gulevsky, O.K., Abakumova, O.S., Moiseyeva, N.M., Gorina, O.L., Moiseyev, A.I.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 8:116-124