Contents No 9, 2016

Mathematics

Information Science and Cybernetics

Lyashko, S.I., Zub, S.I., Zub, S.S., Lyashko, N.I., Chernyavskiy, A.Yu.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 9:29-36

Mechanics

Martynyuk, A.A., Chernetskaya, L.M., Martynyuk-Chernienko, Yu.A.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 9:44-50

Physics

Bezrodnyi, V.I., Negriyko, A.M., Kosyanchuk, L.F.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 9:61-68

Geosciences

Kendzera, O.V., Rushchitsky, J.J.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 9:79-87
Osadchiy, V.I., Osadcha, N.N., Kovalchuk, L.A., Skrynyk, O.Y.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 9:88-93

Chemistry

Syrovaya, A.O., Chekman, I.S., Levashova, O.L., Kozub, S.M.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 9:94-98
Shevchenko, V.V., Gumennaya, M.A., Stryutsky, A.V., Trachevsky, V.V., Klymenko, N.S., Korolovych, V.F., Ledin, P.A., Tsukruk, V.V.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 9:99-109
Shevchenko, Igor V.
Language: English
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 9:110-117

Biology

Biochemistry

Manoilov, K.Yu., Gorbatiuk, O.B., Usenko, M.O., Shatursky, O.Ya., Borisova, T.A., Kolibo, D.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 9:124-133

Medicine

Orel, V.E., Rykhalskyi, O.Yu., Golovko, T.S., Ganich, O.V., Romanov, A.V., Orel, I.V., Burlaka, A.P., Lukin, S.N., Venger, E.F.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 9:134-142