Contents No 1, 2017

Mathematics

Gutlyanskii, V.Ya., Nesmelova, O.V., Ryazanov, V.I.
Language: English
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 1:10-16
Prestin, J., Savchuk, V.V., Shidlich, A.L.
Language: English
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 1:17-20

Information Science and Cybernetics

Mechanics

Kaminsky, A.A., Selivanov, M.F.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 1:38-43

Physics

Zagorodny, A.G., Christophorov, L.N.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 1:44-51

Heat Physics

Geosciences

Chemistry

Titov, Yu.A., Slobodyanik, M.S., Kuzmin, R.N., Krayevska, Ya.A., Chumak, V.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 1:74-81
Shilin, S.V., Shablykina, O.V., Ishchenko, V.V., Khylia, V.P.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 1:82-87

Biology

Kovalenko, O.G., Vasilev, V.M., Adamchuk-Chala, N.I., Tytova, L.V., Karpenko, E.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 1:88-96
Rabchenuk, O.O., Khomenchuk, V.O., Kurant, V.Z., Grubinko, V.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 1:97-102

Biochemistry

Semenyuta, I.V., Tanchuk, V.Yu., Lobko, E.O., Metelytsia, L.O.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 1:103-108