Contents No 10, 2017

Mathematics

Information Science and Cybernetics

Stoyan, Yu.G., Chugay, A.M.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 10:28-33

Mechanics

Chernyshenko, I.S., Rudenko, I.B., Storozhuk, E.A.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 10:41-47
Timokha, A.N., Raynovskyy, I.A.
Language: English
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 10:48-53

Geosciences

Kushnir, A.N., Burakhovich, T.K., Shyrkov, B.I., Dzhaoshvili, V.B.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 10:60-69

Chemistry

Karpenko, O.S., Rozhnova, R.A., Galatenko, N.A., Kiselova, T.O.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 10:78-82
Krupska, T.V., Golovan, A.P., Lupashku, T., Povar, I., Spinu, O., Kartel, M.T., Turov, V.V.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 10:83-90

Medicine

Churkina, L.N., Vaneechoutte, M., Perunova, N.B., Luitko, O.B., Yaroshenko, L.V.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 10:91-100

Ecology

Babenko, L.M., Romanenko, K.O., Shcherbatiuk, M.M., Vasheka, O.V., Romanenko, P.O., Negretsky, V.A., Kosakivska, I.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 10:101-107