Contents No 11, 2017

Mathematics

Mullajonov, R.V., Abdugapparova, S.N., Mirzaakhmedova, Z.V.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 11:10-15

Information Science and Cybernetics

Lyashko, S.I., Klyushin, D.A., Onotskyi, V.V., Bondar, O.S.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 11:16-23

Mechanics

Bastun, V.N., Podil'chuk, I.Y.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 11:24-29

Geosciences

Kendzera, O.V., Rushchitsky, J.J.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 11:44-51
Ponomarenko, O.M., Voznyak, D.K., Samchuk, A.I., Belskyy, V.M.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 11:52-58
Shatalov, M.M.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 11:59-66

Chemistry

Muts, N.M., Akselrud, L.G., Gladyshevskii, R.E.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 11:67-75

Biology

Zaimenko, N.V., Pavliuchenko, N.A., Ellans'ka, N.E., Yunosheva, O.P., Ivanyts'ka, B.O., Kharytonova, I.P., Didyk, N.P., Rositska, N.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 11:76-82

Medicine

Ecology