Contents No 12, 2017

Mathematics

Martynyuk, A.A.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 12:3-7
Mikhailets, V.A., Pelekhata, O.B., Reva, N.V.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 12:8-13

Mechanics

Polyakov, V.L.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 12:23-32

Geosciences

Gordienko, V.V., Gordienko, L.Ja.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 12:52-59
Kushnir, S.V., Kost', M.V., Kozak, R.P., Sachnuyk, I.I.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 12:68-72

Chemistry

Kartel, N.T., Ivanov, L.V., Lyapunov, A.N., Nardid, O.A., Cherkashina, Ya.O., Gurova, O.A., Ocotrub, A.V.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 12:73-82
Krupska, T.V., Borysenko, M.V., Turov, V.V.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 12:83-89
Kurdyukov, V.V., Tolmachev, A.I.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 12:90-96

Biology

Boyko, A.A., Zhuminska, G.I., Kushkina, A.I., Ivanytsya, V.O., Tovkach, F.I.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 12:97-103

Ecology

Boychenko, S.G., Karamushka, V.I., Tishchenko, O.V., Mohnach, R.Yu.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 12:104-111