Contents No 2, 2017

Mathematics

Information Science and Cybernetics

Kurgaev, A.F., Grygoryev, S.M.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 2:16-23

Mechanics

Materials Science

Kushch, V.I., Maystrenko, A.L., Chernobai, V.S.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 2:35-41

Geosciences

Chemistry

Kublanovsky, V.S., Nikitenko, V.M.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 2:60-66
Shablykina, O.V., Ishchenko, V.V., Nagorna, Z.V., Khilya, V.P.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 2:67-71

Biology

Golovan, A.P., Krupska, T.V., Siora, I.V., Klymenko, N.Yu., Novikova, O.A., Turov, V.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 2:72-78
Shchodryi, V.B., Kozlov, O.V., Rybenchuk, A.O., Boyko, V.V., Bortnitskiy, V.I., Rybov, S.V., Tkachuk, Z.Yu.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 2:79-87

Biochemistry

Manoilov, K.Yu., Gorbatiuk, O.B., Usenko, M.O., Shatursky, O.Ya., Borisova, T.A., Kolibo, D.V., Komisarenko, S.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 2:88-99