Contents No 4, 2017

Mathematics

Dakhil, H.K., Zelinskii, Yu.B., Klishchuk, B.A.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 4:3-6
Gutlyanskii, V.Ya., Ryazanov, V.I., Yefimushkin, A.S.
Language: English
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 4:12-18

Mechanics

Energetics

Materials Science

Bol'shakov, V.I., Volchuk, V.M., Dubrov, Yu.I.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 4:42-48

Geosciences

Chemistry

Kurdyukova, I.V., Ishchenko, A.A., Mysyk, D.D.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 4:63-69
Titov, Yu.A., Belyavina, N.M., Slobodyanik, M.S., Babaryk, A.A., Timoschenko, M.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 4:70-75
Turov, V.V., Krupska, T.V., Golovan, A.P., Cartel, M.T.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 4:76-83

Biology

Genetics

Medicine

Samson, O.Ya., Sprynchuk, N.A., Bolshova, O.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 4:96-102