Contents No 5, 2017

Mathematics

Perestyuk, M.O., Kapustyan, O.V., Romaniuk, I.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 5:3-7

Information Science and Cybernetics

Mechanics

Bogdanova, O.S., Kaminsky, A.A., Kurchakov, E.E.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 5:25-33

Physics

Geosciences

Osadchy, V.I., Skrynyk, O.A., Oshurok, D.O., Skrynyk, O.Ya.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 5:51-58

Chemistry

Zatovsky, I.V., Nikolenko, I.O., Slobodyanik, M.S., Klyui, N.I., Temchenko, V.P.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 5:66-72
Laguta, I.V., Fesenko, T.V., Stavinskaya, O.N., Levchyk, N.Ya., Dzyuba, O.I.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 5:73-79
Filatova, K.O., Krupska, T.V., Turov, V.V.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 5:80-88

Biology

Rudyk, M.P., Pozur, V.V., Opeida, I.V., Voieikova, D.O., Khranovska, N.M., Fedorchuk, O.G., Berehova, T.V., Ostapchenko, L.I.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 5:89-97

Biochemistry

Suleimanova, R.R., Hudz, I.A., Melnychuk, D.O., Kalachniuk, L.H.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 5:98-101