Contents No 7, 2017

Mathematics

Barannyk, A.F., Barannyk, T.A., Yuryk, I.I.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 7:3-9
Pypka, A.A., Storozhenko, D.Yu.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 7:18-20

Mechanics

Nikitina, N.V.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 7:21-28
Selivanov, M.F., Chornoivan, Yu.O.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 7:29-36

Physics

Mchedlov-Petrosyan, P.O., Davydov, L.N.
Language: English
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 7:37-42

Geosciences

Osadchyi, V.I., Skrynyk, O.A., Skrynyk, O.Ya.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 7:43-50
Fomin, Yu.A., Verhovcev, V.G., Demikhov, Yu.N., Studzinska, A.O.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 7:51-55

Chemistry

Kazakova, O.O., Syrovaya, G.O., Chekman, I.S., Zahorodnyi, M.I., Chalenko, N.M.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 7:64-68
Samchenko, Yu.M., Kernosenko, L.O., Kryklya, S.O., Pasmurtseva, N.O., Poltoratska, T.P.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 7:69-76

Biology

Shchodryi, V.B., Kachkovskyi, O.D., Slominskyi, Yu.L., Shaudyk, Ye.O., Tkachuk, Ze.Yu.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 7:85-90

Medicine

Ecology

Kosakivska, I.V., Babenko, L.M., Shcherbatiuk, M.M., Vedenicheva, N.P., Sheyko, O.A., Ivanova, A., Angelova, L., Maslenkova, L.
Language: English
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 7:98-106