Contents No 8, 2017

Mathematics

Los, V.M., Mikhailets, V.A., Murach, A.A.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 8:3-10

Information Science and Cybernetics

Mechanics

Materials Science

Boshytska, N.V., Protsenko, L.S., Budilina, O.N., Kaplunenko, N.V., Uvarova, I.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 8:43-50

Geosciences

Artemenko, G.V., Samborska, I.A., Gogolev, K.I., Vysotsky, A.B.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 8:51-56

Chemistry

Kartel, N.T., Ivanov, L.V., Karachevtsev, V.A., Lyapunov, A.N., Nardid, O.A., Cherkashina, Ya.O., Leontiev, V.S., Ivanov, A.Y.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 8:71-79
Opeida, I.A., Gladyshevskii, R.E., Grynda, Y.M., Starchevskyy, V.L., Kusch, O.V., Kompanets, M.O., Hrynchuk, Y.M.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 8:80-85
Chekman, I.S., Kazakova, O.A., Mazur, I.A., Nagornaya, E.A., Belenichev, I.F., Gorchakova, N.A., Buhtiyarova, N.V., Syrova, A.O., Dovhan, R.S., Zahorodnyi, M.I.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 8:86-93

Biology

Klepko, A.V., Gorban, L.V., Motryna, O.A., Sakovska, L.V., Andreychenko, S.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 8:94-101

Biochemistry